Hội thành viên của VAVA Quảng Ngãi
06-07-2020

Hội có tổ chức 14 huyện, thành phố và 162/184 xã phường thị trấn trong tỉnh